ÖTL Sözlüğü

  • 60 gün: Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (f) fıkrasındaki tanıma uygun olarak “ÖTL’lerin, biriktirilme yerlerinde muhafaza edilebilecekleri maksimum zaman”dır.
  • Alıcı Ortam: Geri Kazanım ve Bertaraf işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek her türlü kirlenmeden zarar görmesi mümkün olan, insan, hava, su, toprak, bitki, hayvanlar, doğal çevre ve koruma alanları gibi ortamlar.
  • Alternatif Enerji: Bilinen tüm enerji türleri ve kaynaklarının yanında, atıklardan yararlanılmak suretiyle elde edilen enerji.
  • Arazi Islahı: Arazinin doğal ortamını bozabilecek her türlü dış etkiye karşı korunmasını sağlamak üzere alınan önlemler. (Zemin sıkıştırma, betonlama, asfaltlama, vb.)
  • Atık Üreticisi / ÖTL Üreticisi: ÖTL Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (m) fıkrasında belirtildiği şekli ile, Lastiği araçlarında kullanarak ÖTL oluşumuna sebep veren gerçek ve tüzel kişiler ve oluşuma sebep verenin bilinmemesi durumunda, ÖTL’leri zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler.
  • ÇŞB (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı): Türkiyede, Çevre ve Şehircilik  konularının yönetilmesi, yürütülmesi, kontrolu ve tüm sorumluluklarını yürüten Bakanlık.
  • EGD / Enerji Geri Dönüşümü: ÖTL’lerin “alternatif enerji kaynağı” olarak kullanılması amacıyla yakılması ve bu işlem sırasında enerji elde etme faaliyeti. (Genellikle çimento fabrikaları tarafından tercih edilmektedir.)
  • Enerji Geri Dönüşüm Merkezi: ÖTL’yi alternatif yakıt olarak kullanarak alternatif enerji yaratacak olan tesisler.
  • Eski Lastikçi: ÖTL durumundaki lastikleri toplamak suretiyle geleneksel yöntemler kullanarak bunların geri kazanımı ve /veya geri dönüşümünü sağlayanlar.
  • GDM / Geçici Depolama Merkezi: Doğrudan Malzeme Geri Kazanımı ve Enerji Geri Dönüşümü amacıyla yapılamayan ÖTL sevkiyatlarında, yeni sevkiyat planlarında kullanılmak üzere ÖTL’lerin geçici olarak tutulabileceği alanlar.